modlitby

RANNÍ MODLITBA

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

 Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků.

Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal/a všechno, co mně přinese tento den.

 Dej, abych se ve všem úplně odevzdal/a do Tvé svaté vůle;

 každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.

 Všechny zprávy, které během dne obdržím,

 mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením,

 že ve všem je Tvá svatá vůle.

 Ve všem, co dělám a ve všem, co říkám,

 veď moje myšlenky a city.

 Ve všech neočekávaných situacích nedopusť,

 abych zapomněl/a, že všechno jsi seslal Ty.

 Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny,

 abych nikoho nezarmoutil/a a nikomu neublížil/a.

 Pane, dej mi překonat tíhu nového dne

 a zvládnout všechny události v jeho průběhu.

 Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.

Amen

DENNÍ MODLITBA

Tuto modlitbu je třeba pronášet každý den po dobu alespoň jednoho roku. Pokud se stane součástí vaše života, budu ráda. Navíc získáte dary, které se nedostávají všem. Dosáhnete prvního stupně dokonalosti, můžete šířit dobro dále, a budete moci pomáhat ostatním bez přijímání jejich karmy. Budete chráněni před vším zlem a útokem nepřátel. Budou vám odpuštěny všechny hříchy. Nezemřete náhle, ale ve stáří. Neponesete si karmu do dalších životů, vaše karma bude očištěna. Získáte k sobě anděly, kteří vám splní jakékoliv přání. Pomůžete očistit 15 dušiček, které již nejsou lidmi, tedy mezi živými.

Náš nebeský Otče, předstupujeme před zmučenou tvář Tvého Syna, našeho Spasitele, abychom rozjímavou modlitbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, které On přijal za nás hříšníky.

Přispěchej nám s Matkou Marií, svatou Brigitou, Otcem Piem a se všemi našimi ochránci na pomoc, aby naše mysl nebyla ospalá a srdce vlažná, ale rozhořela se Tvou láskou i touhou po spáse hříšníků, za které by Ti přinášela prostřednictvím Panny Marie oběti Tobě milé. Amen.

Ó Ježíši Kriste, věčná Slasti těch, kteří Tě milují, Blaženosti převyšující jakoukoli radost a žádost, spáso a Milovníku hříšníků: Ty jsi dosvědčil, že Tvou rozkoší je být se syny lidskými, protože ses pro člověka učinil člověkem při naplnění času.

Rozpomeň se na všechny úzkostné předtuchy a zármutek, jež jsi vytrpěl v lidském těle, když nastával čas Tvého spasitelného umučení, v Božském Srdci předem stanovený. Vzpomeň na smutek a hořkost, které podle Tvého vlastního svědectví naplňovaly tvou duši, když jsi při poslední večeři myl nohy svým učedníkům, dal jim své Tělo a svou Krev, laskavě je těšil a předpověděl jim své bolestné umučení.

Vzpomeň na svůj strach a úzkost i bolest, jež jsi ve svém božském Těle vytrpěl před mukami kříže, když jsi po trojí modlitbě v krvavém potu byl od Jidáše, svého učedníka, zrazen, od vyvoleného lidu jat, křivými svědky obžalován, třemi soudci nespravedlivě souzen, ve vyvoleném městě o Veliké noci v kvetoucí mladosti nevinně odsouzen, ze svého roucha svlečen, potupným pláštěm oděn, políčkován, na očích a na tváři zahalen, k sloupu přivázán, krutě, nelítostně bičován, trním korunován, třtinou do hlavy bit a jinými nesčíslnými potupami drásán.

Pro tato před svým ukřižováním vytrpěná muka, dej nám, Pane Bože, vroucně prosíme, před naší smrtí pravou zkroušenost, pravdivé vyznání, upřímnou lítost, dostatečné zadostiučinění a všech našich hříchů odpuštění. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl zbičován a odsouzen. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, pravá radosti, Svobodo andělů, Rozkoši ráje, vzpomeň na truchlivost a hrůzu, které jsi zakoušel, když všichni Tvoji nepřátelé jako nejdravější lvi Tě obstoupili, políčkováním, pliváním a ostatními neslýchanými trýzněními Tě trápili.

Pro toto trýznění a pro potupné nadávky a rouhání, jimiž Tě, Pane Ježíši, všichni Tvoji nepřátelé trápili, prosíme Tě, vysvoboď nás ode všech našich nepřátel, viditelných i neviditelných, a dej nám ve stínu Tvých křídel dospět k dokonalosti a věčné spáse. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl posmíván. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, Stvořiteli světa, jehož nic nezmění a neobsáhne, jenž svou rukou řídíš svět, vzpomeň na přehořkou bolest, kterou jsi vytrpěl, když Židé nejdříve ruce Tvé tupými hřeby na kříž přibili a pak prorážejíce Tvé nohy bolest na bolest k ranám Tvým přidávali a tak ukrutně rozepjali Tvé svaté Tělo na délku i šíři Tvého kříže, že se vymkly klouby Tvých údů.

Pro památku této přesvaté a hořké bolesti na kříži, prosíme Tě, naplň nás bázní a dej nám svou lásku. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl krutě přibíjen na kříž. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, nebeský Lékaři, rozpomeň se na mdlobu a zsinalost, kterou jsi vytrpěl při vztyčení kříže, rozdrásán na všech svých údech, z nichž žádný nezůstal ušetřen, že nebylo a není bolesti, jež by byla podobna Tvé; neboť od chodidla nohou až k temeni hlavy nebylo na Tobě zdravého místa. A přece, nedbaje všech bolestí, modlil ses za své nepřátele k svému Otci: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

Pro toto milosrdenství a na památku této bolesti dopřej nám, aby tato připomínka Tvého přehořkého umučení přispěla nám k odpuštění všech našich hříchů. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nás učí milovat nepřátele. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, Zrcadlo věčného lesku, pomni oné truchlivosti, kterou jsi pocítil, když jsi spatřil v zrcadle své Nejjasnější Velebnosti jak předurčení vyvolených, kteří zásluhami tvého umučení budou spaseni, tak i zavržení zlých, kteří pro své hříchy budou zavrženi.

Pro hlubinu své slitovnosti, jíž se Ti zželelo nás, ztracených a zoufalých hříšníků, kterou jsi projevil kajícímu lotru na kříži slovy: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji!,“ prosíme Tě, milovaný Ježíši, uděl nám své milosrdenství v hodině naší smrti. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který je plný slitování a milosrdenství. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, milování hodný a žádoucí Příteli všech, vzpomeň si na onen zármutek, který jsi pocítil, když nahý a zbědovaný pněl jsi na kříži a všichni Tvoji přátelé a známí Tě opustili. Neměl jsi nikoho, kdo by Tě potěšil, jen svou milovanou Matku, která v nesmírné bolesti své duše při Tobě stála nejvěrněji, a kterou jsi odporučil svému učedníku slovy: „Hle, Matka Tvá!“

Prosíme Tě, přelaskavý Ježíši, pro meč bolesti, který tenkrát pronikl její duši, slituj se nad námi ve všech našich souženích a trápeních tělesných i duševních a dej nám útěchu v čase soužení a útrap, zvláště v hodinu naší smrti. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který Tě ustanovil naší Matkou. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, nevyvážná Studnice dobroty, Ty jsi v nesmírné lásce zvolal na kříži: „Žízním!“ po spasení lidského pokolení. Prosíme, rozžni žádost našich srdcí po všem, co je dokonalé, a uhas v nás úplně žízeň hříšné tělesné žádostivosti a žár zálib světských. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který touží po naší spáse. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, Sladkosti srdcí a nesmírná Lahodo duší, pro hořkost octa a žluči, jež jsi okusil pro nás, dopřej nám, abychom v hodině smrti hodně přijali Tvé Tělo a Tvou Krev pro útěchu a uzdravení svých duší. Amen.

Otče nás, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který octem a žlučí byl napojen. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, Moci královská a Radosti mysli, vzpomeň bolesti a úzkosti, jež jsi vytrpěl, když z hořkosti smrti za posměšného spílání Židů jsi zvolal velikým hlasem: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil!“

Pro tuto úzkost žádáme snažně, abys nás neopouštěl v našich úzkostech, Pane a Bože náš. Amen.

Otče nás, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který v opuštěnosti trpěl za nás. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, Alfo a Omego, Živote a Sílo každého času, vzpomeň si, že od hlavy až k nohám pohroužil ses pro nás do tůně utrpení.

Pro šíři i délku svých ran, nauč nás, tonoucí příliš v hříších, plnit v celé šíři a s pravou láskou Tvá přikázání. Amen.

Otče nás, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se stal mužem bolesti. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, nejhlubší Propasti milosrdenství, prosíme Tě, pro hloubku Tvých ran, jež pronikly až do dřeně Tvých kostí a útrob, abys nás, tonoucí příliš v hříších, vynesl a ukryl v skrýši svých ran, Pane, až by se utišil Tvůj hněv. Amen.

Otče nás, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, v jehož hlubokých ranách je naše spása. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, Zrcadlo pravdy, Znamení jednoty a Pouto lásky, pomni nesčetných svých ran, jimiž jsi byl od hlavy až k nohám poset a nejsvětější Krví svou zbarven. Jaké nezměrné bolesti jsi za nás na svém přečistém Těle vytrpěl! Milosrdný Ježíši, co jsi měl ještě učinit a neučinil jsi?

Prosíme Tě, vepiš své rány svou nejdražší Krví do našich srdcí, abychom v nich četli Tvou bolest a Tvou smrt, abychom stále, až do konce života, trvali v díků činění. Amen.

Otče nás, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nepřestává být zraňován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, Lve nejsilnější, Králi nesmrtelný a nepřemožitelný, vzpomeň na bolest, kterou jsi vytrpěl, když všechny síly těla i Srdce Tvého Tě úplně opustily a když nakloniv hlavu jsi řekl: „Dokonáno jest!“

Pro tuto úzkost a bolest smiluj se nad námi při dokonání našeho posledního zápasu, když duše každého z nás bude sklíčena a duch zarmoucen. Amen.

Otče nás, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který na kříži dokonal naše vykoupení. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, jednorozený Synu Nejvyššího Otce, Záře a Obraze Jeho podstaty, pomni oné naprosté oddanosti, v níž jsi svému Otci odevzdal svého ducha slovy: „Otče, v ruce Tvé poroučím svého ducha!“ A s tělem rozdrásaným a srdcem pukajícím, s velkým výkřikem otevřels útroby svého milosrdenství. Za naše vykoupení jsi vypustil duši.

Pro tuto nejdražší smrt Tě prosíme, Králi svatých, posilni nás k odporování ďáblu, světu, tělu, abychom světu odumřeli, Tobě živi byli a v poslední hodině našeho skonání přijmi ducha každého z nás jako poutníka k Tobě se vracejícího. Amen.

Otče nás, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl poslušný až k smrti. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó Ježíši, pravý a plodný vinný Kmeni, rozpomeň se na přetékající vylitou Krev, kterou jsi přehojně prolil jako hrozen v lisu. Z boku kopím probodnutého vycedil jsi nám Krev a Vodu k napojení, že v Tobě ani kapky nezůstalo, a posléze jako kytička myrhy visel jsi na kříži mezi nebem a zemí. Tělo Tvé jakoby pomizelo, vlhkost Tvých útrob vyschla, dřeň Tvých kostí zvadla.

Pro toto přehořké umučení a vylití Tvé drahocenné Krve, prosíme Tě, dobrotivý Ježíši, přijmi duši každého z nás v zápase smrti. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i  my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků. Amen

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, z jehož probodnutého srdce vytryskly prameny milosrdenství. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Ó sladký Ježíši, zraň naše srdce, aby slzy kajícnosti byly nám chlebem ve dne i v noci, a obrať nás zcela k Sobě, aby naše srdce Ti byla milá a příjemná a skonání života takové, abychom si po smrti zasloužili Tebe chválit se všemi svatými na věky.

Prosíme Tě, Bože, přijmi naše modlitby a skutky, a dej, aby spolu s obětí Tvého Syna na kříži a ve mši svaté přispěly k obrácení hříšníků a k vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Amen.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce našeho Krále, miluji Tě Tvou láskou za sebe i za celý svět.

Můj Ježíši, Tvému Srdci s důvěrou svěřuji tento úmysl... Shlédni na něj a učiň, k čemu Tě Srdce Tvé pobádá. Nechť Ono samo jedná. Spoléhám na Tebe, ó Ježíši, svěřuji se Ti, úplně se Ti odevzdávám. Jsem jist, že mě nezklameš.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, věřím, že mne miluješ! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřuji! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď Království Tvé! Amen

VEČERNÍ MODLITBA

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v Nebi, tak i na Zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků.

Otče náš, svěřuji se ti do tvých rukou, a děkuji ti za tento den, tobě vděčím za všechno, co se mi podařilo dobře a úspěšně zvládnout. Otče, tys mi dal vše, co potřebuji, každý den se mohu najíst, mám kam složit hlavu, mám čisté oblečení. Každý den mi přináší něco nového, co mne poučí, co mi pomůže na mé cestě. Naplňuješ můj život a dáváš mu správný směr, i když na tebe často zapomínám. Dej mi prosím zítřkem nový začátek, novou šanci a sílu k dalšímu poznání. Vím, nejlepším díkem je život podle tvé vůle, prosím, pane můj, prosím, pomáhej mi v tom, nedovol, abych na tebe zapomenul. Den končí, a já ti za něj děkuji. Za každého, kdo byl dnes ke mně vlídný a laskavý, za všechny, které mám rád a kteří mají rádi mně. Děkuji ti také i za všechny, od kterých mě odděluje nepřátelství nebo lhostejnost, protože i ti byli pro mě přínosem, a našel jsem u nich poučení. Můj pane, prosím, dej mi odvahu, ať nacházím cestu k druhým lidem, veď mé kroky, abych nikomu neublížil, projev se ve mně a skrze mě tím, že naplňuješ můj život svou dokonalostí v každém okamžiku. Amen

MODLITBA NA PŘÍCHOD PENÍZKŮ

s touto modlitbou opravdu opatrně

k této modlitbě použijte zelenou svíci

 

Velký býku sluneční

tebe volají stateční.

Jsi šor gadol ha-šemeš, 

jsi vládcem velkých peněz,

jsi strážcem skrytých pokladů, 

jsi dárcem dobrých nápadů,

jsi ten pravý pro můj vkus,

neboť jsi sol invictus.

Do života bláta

tvoje deště zlata

kéž zaprší.

Jenom v srdci nízkém

se démona stiskem

tep naruší.

Chci mít v tobě podíl,

nežli abych chodil

o žebrácké holi.

Příjmy z tvých akcií

člověka nabijí,

ať je to kdokoliv.

Nabíjí jej silou, 

vrátí mu chuť k žití,

jsi mou dobrou vílou, 

tvé slunce mi svítí.

Acieli mocný, 

buď mi nápomocný,

dej mi své kvality,

ať já jsi ty

a ty jsi já.

Buď vůle má.

PORITUÁLNÍ MODLITBA

"Můj nejmilejší anděly,

Chceš mi pomoci a snažíš se o to ze všech sil, i když ti to neustále stěžuji. Není snadné myslet pozitivně, přidělávám ti starosti. Velice mě mrzí, že ti neposkytuji dostatečný prostor pro tvou pomoc. Nechci toto přání pustit z rukou, bojím se toho, co by se mohlo stát, i toho, co by se stát nemohlo. Uvědomuji si, že tvá pomoc mi velice pomůže, sám to nedokážu. Proto tě s pokorou v srdci žádám, zbav mě mého strachu, který mi mé přáníčko blokuje, jelikož já se toho zbavit neumím. Prosím tě, vezmi si mé obavy, díky kterým musím na přání stále myslet. Odevzdávám do tvých rukou svůj strach, vše, co mi škodí, a slibuji před tebou i Bohem, že se všeho vzdám a nechám tě pracovat na mém přání. Prosím tě o vyléčení, uzdrav mou mysl i mé srdce, abych ti již nestěžoval práci. Vím, že vše  zařídíš, a já budu šťastný. Pokud znovu přijdou obavy, sejmi je ze mě. Dej mi znamení, že je vše v pořádku. Odpusť mi mé pochybnosti, věřím, že vše zařídíš a uděláš k mé spokojenosti.

Děkuji ti z celého srdce, že při mě stojíš v těchto těžkých chvílích, i za tvou pomoc ti děkuji, i když není ještě zcela zřetelně vidět. Vím, že mi rozumíš, i když ti to ztěžuji a v žádném případě neulehčuji. Děkuji za trpělivost, kterou máš se mnou. Pociťuji štěstí, protože vím, že ty jsi se mnou, a pomůžeš mi dosáhnout toho, po čem toužím.

Z celého srdce ti děkuji.

Amen

AFIRMACE NA ČIŠTĚNÍ SRDCE

Dej ruku na srdce a říkej:

Energie Lásky je v mém srdci, duši i těle. Láskou jsem naplněn/a a Láskou žiji. Jménem Lásky měním negativní energie na láskyplné, harmonické a léčivé. Nábojem Lásky jim dávám obrovskou energetickou sílu a moc.

Minulost propouštím a obaluji Láskou. Odpouštím všem, kteří mi kdy jakkoli vědomě či nevědomě ublížili. Nechci si dále jejich negativní energie nechávat v srdci ani duši a tím si sám/sama ubližovat.

Odpouštím i sám/sama sobě, že jsem je nechal/a Lásku zatlačit nebo ničit. Negativní energie i emoce měním na Lásku, kterou se objímám. Mám Láskou naplněná místa, která měla energie negativní. Láska tato místa léčí a dává jim klid a harmonii. Naplňuje je nábojem Lásky a tím je uzdravuje. Mám mnoho Lásky, která léčí.

Prosím o odpuštění všechny, kterým jsem kdy vědomě či nevědomě ublížil/a nebo nepomohl/a, když mou pomoc potřebovali. Je mi to líto a upřímně toho lituji. Nikomu nijak nechci jeho Lásku narušit, neboť již vím, jak je vzácná.

Mnoho lidské Lásky je potřeba k tomu, aby byl svět harmonický, bez násilí a jiných projevů zla. Svou Láskou přispěji k Lásce ostatních láskyplných lidí a mnoho negativních energií se nám podaří přeměnit na Lásku.

Dávám náboj Lásky do jevů i dějů kolem mne a Láskou tak měním okolní energie na láskyplné, harmonické a léčivé. Láskou tak měním okolní negativní energie i jejich projevy.

Má Láska je silná a její moc dokáže nabíjet nábojem lásky jakékoli energie. Láska je projevem mého žití i myšlení. Já jsem Láska, proto si vážím sám/sama sebe. Jsem láskyplná bytost a energie Lásky je všude kolem mne.

Láskou se objímám a naplňuji jí svou přítomnost i budoucnost.

Loučím se s minulostí i vším, co s ní bylo spojeno. Minulost omývám Láskou a nechávám si jen láskyplné pocity. Láskou opředu minulý život a nechám ho již Lásce k přeměně.

Měním nábojem Lásky minulost a energeticky ji nabíjím Láskou. Jménem Lásky ji jako láskyplnou, harmonickou a léčivou halím do obalu Lásky, který ji nechá klidu a harmonii. Obal ji nikdy a nikým nenechá probudit, proto na ni budu láskyplně jen vzpomínat. Nijak mě již nemůže ohrozit ani negativně ovlivnit.

Mou minulost má Láska a láskyplně a harmonicky ji léčí. Mohu tedy žít energií Lásky naplněn/a a s radostí očekávat láskyplné změny.

Děkuji Bohu za pomoc při očistě a léčení mého srdce a za láskyplná pomocná konání, o která prosím:

Nyní může každý vyslovit svou láskyplnou prosbu nebo otázky, Jeho slova jistě uslyšíte v srdci. Jsou to hlasy srdce, které se můžete naučit poslouchat.

MODLITBA - PANENKA MARIE

Bože, Tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem Tvého Syna, a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; na její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí dojdeme k Tobě. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

RADOSTNÝ RŮŽENEC

pondělí a sobotu

Uchopte křížek na růženci

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. 

Uchopte první korálek nad křížkem

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte druhý korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť rozmnoží naší víru. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte třetí korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť posiluje naší naději. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte čtvrtý korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť rozněcuje naší lásku. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi čtvrtým a pátým korálkem

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.

Uchopte pátý korálek nad křížkem

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte medailonek

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi prvními deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, se kterým jsi Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi druhými deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi třetími deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvlášty ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v Chrámě obětovala. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi čtvrtými deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi v Chrámě nalezla. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte medailonek

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

BOLESTNÝ RŮŽENEC

úterý a pátek

Uchopte křížek na růženci

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. 

Uchopte první korálek nad křížkem

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte druhý korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť osvěcuje náš rozum. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte třetí korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť upevňuje naši vůli. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte čtvrtý korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť posiluje naší paměť. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi čtvrtým a pátým korálkem

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.

Uchopte pátý korálek nad křížkem

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte medailonek

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi prvními deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi druhými deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi třetími deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi čtvrtými deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte medailonek

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

SLAVNÝ RŮŽENEC

ve středu a neděli

Uchopte křížek na růženci

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. 

Uchopte první korálek nad křížkem

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte druhý korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť uspořádá naše myšlenky. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte třetí korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť řídí naše slova. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte čtvrtý korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť spravuje naše skutky. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi čtvrtým a pátým korálkem

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.

Uchopte pátý korálek nad křížkem

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte medailonek

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi prvními deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi druhými deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha svatého seslal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi třetími deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Panno, na nebe vzal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi čtvrtými deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Panno, na nebi korunoval. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte medailonek

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

RŮŽENEC SVĚTLA

ve čtvrtek

Uchopte křížek na růženci

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. 

Uchopte první korálek nad křížkem

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte druhý korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť je světlem našeho života. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte třetí korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť nás uzdravuje milosrdnou láskou. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte čtvrtý korálek nad křížkem

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme, který nechť nás vezme do věčné slávy. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi čtvrtým a pátým korálkem

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.

Uchopte pátý korálek nad křížkem

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte medailonek

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi prvními deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se prvním zázrakem v Káně projevil. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi druhými deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který království Boží ohlašoval a k obrácení vyzýval. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi třetími deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se na hoře ve slávě proměnil. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte spojku mezi čtvrtými deseti korálky a následujícím korálkem

Sláva Otci, i synu i Duchu svatému, Jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy a uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Uchopte následující korálek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Uchopte postupně následujících 10 korálků a při každém odříkejte (budete tedy toto odříkávat 10x - u každého korálku 1x)

Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Eucharistii ustanovil. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Uchopte medailonek

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. 

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči, a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.