RANNÍ MODLITBA


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jak v Nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, moc i sláva. Na věky věků.

Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal/a všechno, co mně přinese tento den.

Dej, abych se ve všem úplně odevzdal/a do Tvé svaté vůle;

každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.

Všechny zprávy, které během dne obdržím,

mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením,

že ve všem je Tvá svatá vůle.

Ve všem, co dělám a ve všem, co říkám,

veď moje myšlenky a city.

Ve všech neočekávaných situacích nedopusť,

abych zapomněl/a, že všechno jsi seslal Ty.

Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny,

abych nikoho nezarmoutil/a a nikomu neublížil/a.

Pane, dej mi překonat tíhu nového dne

a zvládnout všechny události v jeho průběhu.

Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.

Amen