INFORMACE

objednávka

vyberte si variantu objednání:

telefonicky (+420 728 894 181) - pouze z ČR a EU

přes whatsapp písemně (+420 728 894 181)

emailem (angeldenca@email.cz)

po skypu (vedmadenisa)

po facebooku (Denisa Marie Váňová)

PLATBA (vyberte si možnost, která vám nejvíce vyhovuje):

předem na účet č. 670100-2213782228/6210 - pro platbu z ČR a EU

předem na účet č. 231170701/0300 - pouze pro platby z ČR

variabilní symbol: vaše datum narození

přes western union : Denisa Marie Váňová, Hřbitovní 2069, 415 01 Teplice

v hotovosti (pouze při osobním setkání)

při objednání výkladu nebo služby uveďte:

objednací kód

způsob provedení

celý název zvolené služby nebo výkladu

křesní jméno a datum narození (bude sloužit pouze pro účely výkladu nebo služby)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. udělujete tímto souhlas podnikateli Denisa Marie Váňová, se sídlem Hřbitovní 2069, 415 01 Teplice, IČ: 888 52 326 (dále jen "správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení

název společnosti

email

telefonní číslo

adresa

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat ho za účelem poskytnutí služby nebo zboží. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let a 3 měsíců.

3. datum narození se používá pouze pro účely této služby

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, nikdo jiný k nim nemá přístup. Výjimku má pouze společnost smartsupp.com (pokud použijete chat na těchto stránkách), česká pošta (v případě, že vám posílám zboží poštou).

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět

požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů

vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování

požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘED JEJÍM PLNĚNÍM

jméno a příjmení: .........................................

adresa: .........................................................

telefon a email: .............................................

Denisa Marie Váňová

Hřbitovní 2069, 415 01 Teplice

IČO: 888 52 326

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážená,

dne........................ jsem prostřednictvím stránek www.angeldenca.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu č. ..........

jejímž předmětem bylo zboží / služba *

.......................................................................................................................

(uveďte objednávkový kód, celý název zboží nebo služby včetně zaplacené ceny)

Toto zboží / službu * jsem objednal/a dne .............................. a zaplatil/a dne ......................................

Od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji před jejím plněním. Žádám o vrácení kupní ceny ve výši ...................kč

ve prospěch mého bankovního účtu č. ................................................

nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy

s pozdravem

......................................

(vlastnoruční podpis)

Příloha: kopie dokladu o zaplacení

* nehodící se škrtněte

(tento formulář nijak neupravujte a jen vyplňte, podepište, odešlete poštou, nebo oskenovaný emailem)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÁ USTANOVANÍ

poskytovatel služeb: Denisa Marie Váňová, Hřbitovní 2069, 415 01 Teplice

IČO: 888 52 326

telefon: +420728894181

email: angeldenca@email.cz

zasláním objednávky klient s níže uvedenými podmínkami souhlasi.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytované služby jsou duchovního charakteru, závislé také na spolupráci objednavatele, proto odměna (cena), kterou u služby vidíte, je můj čas a investovanou energii do této služby, a za rezervaci termínu, která činí 10% z celkové částky. U služby vidíte dobu, kterou službě pro Vás věnuji. S tímto při objednání této služby souhlasíte.

1,2. Je požadována také vaše spolupráce, tedy vaše nastavení - je třeba proto z vaší strany také něco udělat.

1.3. Chráním soukromí každého klienta. Žádné informace, jež mi byly poskytnuty, neposkytuji třetí osobě, a považuji je za důvěrné.

1.4. Zaujímám nestranný a nezaujatý postoj, neposuzuji klientovo jednání ani jeho myšlenky.

1.5. Mou prioritou je najít s klientem vhodné řešení problému a ukázat mu cesty, výběr cesty je však na svobodné vůli každého klienta.

1.6. Neposkytuji výklady ani jiné služby pro třetí osoby, pokud nejsou v nějakém vztahu ke klientovi a pokud by tyto služby mohly třetí osobu poškodit. Neposkytuji ani informace o třetí osobě. Pokud však souvisí třetí osoba s klientem, pak se soustředím na nejdůležitější informace nezbytně nutné k pochopení a vyřešení potíží.

1.7. Nikdy neprovádím nevyžádaný výklad ani službu.

1.8. Služby, které nemám v nabídce, neprovádím, pokud si je klient výslovně nevyžádá a nedomluvíme se na přiměřené odměně, se kterou klient souhlasí. V případě, že službu nemohu z nějakého důvodu poskytnout, je o tom klient vždy informován a v případě platby předem jsou mu peníze vráceny v plné výši.

1,9. Negativní věci sděluji vždy šetrně. Upozorním na danou oblast a společně s klientem hledáme řešení, jak se nepříznivým situacím vyhnout nebo je alespoň omezit.

1.10. Neposkytuji své služby lidem, kteří žádají službu z aúčelem někomu uškodit nebo ublížit, nebo by informace použili v rozporu se zákonem. Neposkytuji služby lidem, kteří o mé služby nestojí. Neposkytuji výklady ani služby osobám mladším 18 let (pokud nemají písemný souhlas rodičů). Vyhrazuji si právo neposkytnout služby z jakéhokoliv důvodu.

1.11. Nehodnotím kvalitu služeb jiných esoterických poradců a kartářek. Každý máme své postupy.

1.12. Klient nikdy neobtěžuje, jsem tu pro klienty, ne klienti pro mě. Klient platí za můj čas, proto má právo určit si den a hodinu, kdy se mu věnuji, pokud termín není obsazen nebo pokud není termín mimo dobu, po kterou se službám věnuji.

1.13. Vždy obdržíte termín - tedy čas a dobu provedení služby, tento termín si můžete zvolit také vy sami, pokud neníí obsazen.

1.14. Veškeré služby poskytuji až po obdržení peněz na účet, stejně jako potvrzuji termín provedení služby. Při osobním setkání u Vás je třeba poslat zálohu ve výši 10 % na rezervaci termínu, zbytek zaplatíte v hotovosti.

2. ODMĚNA

2.1. O cenách (odměně) nesmlouvám - pokud si mé služby nemůžete dovolit, obraťte se na někoho jiného.

2.2. Ceny zahrnují jak můj čas, tak artefakty, které při své práci používám (např. svíčky, kameny a další... - dle potřebnosti na účelu služby).

2.3. Ceny uvedené jsou vždy platné v době sjednání služby.

2.4. Členům klubu poskytuji slevy.

2.5. Cena je rozdělena takto: 10% na rezervaci termínu, 90% je za můj čas a energii, kterou službě věnuji. Termín můžete přeobjednat pouze 2x - pouze z vážných důvodů - bez dalších poplatků (např. z důvodu nemoci, nečekaných rodinných záležitostech, nebo třeba když na termín zapomenete (stát se to může, pokud jste časově vytížení).

2.6. Cena uvedená u služby je konečná, žádné jiné poplatky neplatíte.

3. REZERVACE

3.1. Za rezervaci místa účtovaný poplatek je již zahrnut v ceně, neplatíte tedy žádné jiné skryté poplatky.

3.2. Rezervace je důležitá, abyste měli termín jen sami pro sebe. Bez rezervace termínu nelze žádnou službu objednat.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

4.1. Při stornování z mé strany, kdy vám službu nemohu z nějakého důvodu provést, obdržíte veškeré zaplacené penízky zpět. Nebo pokud zasáhne nemoc, vyšší moc nebo závažná událost a vy nebudete chtít náhradní termín, vracím také celou zaplacenou částku zpět na účet, ze kterého jste ho poslali.

4.2. Pokud dojde ke zrušení objednávky z vaší strany, účtuji si pouze rezervační poplatek ve výši 10% z ceny zaplacené služby, zbytek zaplacené částky vám vrátím zpět.

5. ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY

5.1. Objednávka je závazná ve chvíli objednání z vaší strany a potvrzení z mé strany.

5.2. Objednávku můžete změnit, pokud zjistíte, že byste potřebovali spíše jinou, než objednanou službu.

6. ČLENSTVÍ V KLUBU

6.1. Členství je zcela dobrovolné, závislé na vašem uvážení. Za členství se účtuje poplatek vždy na určité období. Členové získávají mnoho výhod, a to i finančních.

Doplněno o členství dne: 28. 2. 2021

Doplněno o etický kodex dne 12. 7. 2017

platné od 13. 6. 2012

REKLAMAČNÍ LIST

kupující:

jméno a příjmení ..................................................

adresa: ................................................................

telefon a email: ....................................................

prodávající:

Denisa Marie Váňová

Hřbitovní 2069, 415 01 Teplice

IČO: 888 52 326

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ / SLUŽBA*

objednací kód: ................................

celý název služby ..............................................................

datum poskytnutí služby* ..................................................

číslo platebního dokladu: ................................................................

popis závady:

..........................................................................................................................................................................................................................................

obsah služby *:

.......................................................................................................................

preferovaný způsob vyřízení reklamace:

1) oprava služby*

2) sleva ze služby*

3) náhradní služba*

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůřě do 30 kalendářních dnů

Žádám vás o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy bylo právo uplatněno, co jsem reklamoval/a, jaký závěr byl stanoven, datum a způsob vyřízení reklamace včetně doby jejího trvání.

datum uplatnění reklamace: ........................................

vlastnoruční podpis .....................................................

* nehodící se škrtněte

** na služby se vztahuje záruka v délce 30 dnů

(tento formulář nijak neupravujte a jen vyplňte, podepište, odešlete poštou, nebo oskenovaný emailem)

RITÁLNÍ DNY

RITUÁLNÍ DNY

LEDEN

1. - slavnost matky Boží Panny Marie

3. - nejsvětšjší jméno Ježíš

6. - zjevení Páně

13. - křest ježíše Krista + NOV

18. - panna Marie - matka jednoty

20. - svatý oheň

25. - svaté obrácení svatého Petra

28. - úplněk

ÚNOR

1. - Imbolc

2. - uvedení Páně do chrámu

11. NOV

14. - svatá láska

22. - stolice sv. Petra

27. - úplněk

BŘEZEN

2. - svatá léčivá voda

13. - NOV

17. - svaté mince

19. - slavnost sv. Josefa

21. - Ostara

26. - zjevení Páně

28. - úplněk

DUBEN

2. - velký pátek

4. - zmrtvýchvstání Ježíše Krista

5. - oslava andělů

12. - NOV

13. - hadí síla

16. - den hojnosti

25. - plody lásky

27. - úplněk

30. Beltain

KVĚTEN

8. - panna Marie - prostřednice všech milostí

11. - NOv

13. nanebevzetí Ježíše Krista

20. - svaté požehnání

24. - slavnost andělů

26. - úplněk

27. - svátek Ježíše Krista

31. - navštívení panny Marie

ČERVEN

3. - Boží tělo

10. - NOV

21. - svatý boj pro lásku

24. - narození sv. Jana Křtitele + úplněk

ČERVENEC

10. - NOV

24. - úplněk

SRPEN

1. - Boží tělo

6. - proměnění Páně

7. - cesta do Nebe

8. - NOV

15, . nanebevzetí panny Marie

22, - panna Marie - královna Boží + úplněk

29. - umučení sv. Jana Křtitele

ZÁŘÍ

7. NOV

8, . narození panny Marie

9. - nebeské kvítí

14. - povýšení sv. Kříže

21. - úplněk

23. - angelfest

29. - Svátek archandělů (Michaela, Gabriela, Rafaela)

ŘÍJEN

2. - andělé strážní

3. - velká pomoc nebeská

6. - NOV

15. - nebeská láska

20. - úplněk

31. - Samhain

LISTOPAD

1. - den zázraků

4. - NOV

7. - brána do Nebe

8. - brána do podsvětí

11. - sklázení plodů práce

18. - pokání a modlitby

19. - úplněk

21. - zasvěcení panny Marie

25. - zázračná pomoc

PROSINEC

4. - NOV

8. - početí panny Marie

19. - úplněk

21. - Yule

25, - narození Páně

26. - velký dar Boží

28. - velká pomoc Ježíš

31. - otevření svatých cest